Pravidla FB soutěže

Podmínky soutěže

1. Úvodní ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na webovém rozhraní pořadatele a jeho FACEBOOK stránce (dále jen FB stránce).

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webu pořadatele či jeho FB stránce.

2. Definice použitých pojmů

Pořadatelem je společnost www.topminerals.cz, Ing. Jan Kynický, Blatná 173, 667 01 Vojkovice, IČ: 76152821.

Web pořadatele je www.topminerals.cz.

Soutěžícím je osoba, která se řádně zůčastní soutěže v souladu s těmito soutěžními podmínkami.

3. Principy soutěže

Výhercem Soutěže se stává uživatel, který nejrychleji správně odpoví na soutěžní otázku (otázky). Výherce získává cenu dle aktuální nabídky pořadatele.

Odměny budou soutěžícím odeslány nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání prostřednictvím České pošty na adresu, kterou pošle pořadateli po zveřejnění jména výherce soutěže.

Soutěž probíhá od 11. 4. 2016 do odvolání. Soutěžní otázky budou zveřejňovány nepravidelně.

4. Obecná pravidla

Soutěžící se do Soutěže zapojí zveřejněním svojí odpovědi na FB stránce webu www.topminerals.cz na adrese https://www.facebook.com/Topminerals-417541381597651/

Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je soutěžící srozuměn.

Výhry jsou soutěžícím distribuovány prostřednictvím České pošty, s.p. do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání. Pořadatel nenese odpovědnost za nevyzvednutí výhry v termínu stanoveném Českou poštou. Soutěžící nemá nárok na opětovné zaslání výhry na náklady pořadatele.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

5. Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní soutěže dobrovolně.

Soutěžící je povinen uvést pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání výhry.

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.

6. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

7. Osobní údaje

Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou doručovatele výhry - České pošty, s.p..

Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech a Facebooku Pořadatele.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serveru a FB stránek pořadatele zveřejněním své odpovědi (odpovědí) potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém Serveru či FB stránce.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 11. 4. 2016.

nahoru

Vítejte na našich stránkách a podívejte se, co jsme pro Vás připravili!

Nabízíme mineralogické vzorky všech cenových kategorií za přijatelné ceny v rámci nejlepšího poměru cena/kvalita, rychlé vyřízení objednávky a kompletní zákaznický servis.  Specializujeme se na estetické vzorky minerálů z Asie a Evropy.

 

Kameny jsou vášeň, krása neživé přírody, ale i investice a jistota.

Minerály a drahé kameny jsou to nejlepší, co Vás v životě může potkat.


Váš Topminerals tým - minerály online.


Kontakt

www.TOPMINERALS.cz
Ing. Jan Kynický
IČ: 76152821
Telefon: +420 777 984 536
e-mail: info@topminerals.cz
Web: www.topminerals.cz

Copyright © 2012-2015 Top minerals. Všechna práva vyhrazena.

Tento eshop vytvořilo studio Upnet Multimedia